Algemene voorwaarden

Deze pagina (samen met ons Privacy- en cookiebeleid en ons beleid voor acceptabel gebruik) vertelt u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden (“Voorwaarden”) waarop wij producten (“Producten”) en diensten (“Diensten”) beschikbaar stellen vanaf onze website, https://viagrakopenonline.nl, (“onze site”).

Onze site vergemakkelijkt uw toegang tot een online klinische beoordeling met het oog op het uitgeven van privé-recepten en het leveren van medicatie (“Voorgeschreven Geneesmiddelen”) aan u. Mijn Meds Global Limited t/a viagrakopenonline.nl werkt samen met apotheken met een Nederlandse vergunning.

Deze Voorwaarden regelen ook het eigendom en gebruik van materialen, documentatie en intellectuele eigendomsrechten die aan ons of een van onze medewerkers toebehoren (“Materiaal”).

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Voordat u een bestelling plaatst voor Producten (met inbegrip van Voorgeschreven Geneesmiddelen) of Diensten op onze site (“Bestelling”), wordt u gevraagd in te stemmen met deze Voorwaarden. Als u weigert deze Voorwaarden te accepteren, is het u niet toegestaan om Producten of Diensten van onze site te bestellen.

1. Informatie over ons

Wij zijn Viagra kopen online, een in Nederland geregistreerd bedrijf met ondernemingsnummer 11152611 en onze maatschappelijke zetel in Herengracht 63, 1015BD, Amsterdam, Nederland (het “bedrijf”, “wij” of “ons”). Wij zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van onze site.

Wij werken samen met geselecteerde externe leveranciers (“Medewerkers”), waaronder geregistreerde huisartsen (“huisartsen”) en apothekers (“Apothekers”), die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de Producten en/of Diensten via onze site in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en condities. U dient deze voorwaarden te controleren en te aanvaarden alvorens een Bestelling voor Producten of Diensten te plaatsen.

Viagrakopenonline.nl werkt samen met een aantal door GPhC geregistreerde apotheken voor de verstrekking van

2. Contacteer ons

De gemakkelijkste manier om contact met ons op te nemen is via e-mail. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op +31653448868. Vermeld uw Bestelnummer of accountgegevens om ons te helpen u te identificeren.

Waar in deze Voorwaarden wordt verwezen naar schriftelijke communicatie, wordt daaronder begrepen communicatie door ons of een van onze medewerkers door middel van een bericht op het scherm, een melding, een snel veld of andere communicatie of informatie die u via onze site of per e-mail via een e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt voor communicatie met u, begrepen. De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de vereisten voor de betekening van documenten in gerechtelijke procedures.

3. Communicatie en veiligheid

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, communiceert u elektronisch met ons en wordt u geacht in te stemmen met het elektronisch ontvangen van berichten van ons of onze Associates. Elektronische communicatie omvat, maar is niet beperkt tot, e-mailberichten, kennisgevingen, waarschuwingen, aanwijzingen, aanwijzingen, bekendmakingen en informatievelden of andere informatie die via onze site wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat alle elektronische communicatie die door ons aan u wordt gedaan voldoende is om te voldoen aan een wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk aan u wordt gedaan.

Als u ervoor kiest, of als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen. U mag deze informatie niet bekendmaken aan derden.

Wij hebben het recht om op elk moment een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, indien u naar onze redelijke mening niet aan een van deze Voorwaarden heeft voldaan.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen op [email protected].

4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Het gebruik van uw persoonlijke informatie is onderworpen aan ons privacy- en cookiebeleid. Zorg ervoor dat u ons Privacy- en Cookiebeleid hebt gelezen en begrepen voordat u uw Bestelling plaatst.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan die in ons Privacy- en cookiebeleid en zoals hieronder beschreven.

Wij zullen de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt gebruiken om:

  • uw identiteit te verifiëren met behulp van Experian’s Prove ID service; Dit heeft geen invloed op uw kredietwaardigheid;
  • medewerkers in staat stellen u producten en/of diensten te leveren;
  • betalingen en terugbetalingen voor Producten en/of Diensten vergemakkelijken;
  • de kwaliteit van de Producten en/of Diensten die wij leveren verbeteren en verbeteren;
  • voldoen aan verzoeken van regelgevende instanties en/of zoals anderszins wettelijk vereist;
  • relevante informatie te verstrekken aan uw reguliere zorgverleners; en/of
  • ter voorkoming van fraude en/of andere relevante strafbare feiten.

Wij maken gebruik van diensten voor identiteitscontrole om uw gegevens te controleren, die worden gecontroleerd aan de hand van meerdere bronnen, waaronder de kiezerslijsten en kredietinformatiebureaus. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, geeft u ons toestemming om deze controles uit te voeren. Als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren met behulp van deze controles, zullen wij contact met u opnemen met het verzoek om verder bewijs van uw identiteit.

U geeft uw toestemming voor informatie over uzelf, uw gezondheid en uw huidige medicijnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de informatie die u onthult in het kader van de online klinische beoordeling die door en tussen ons en onze medewerkers en Associates moet worden bekeken en uitgewisseld met het oog op het leveren van Producten en/of Diensten aan u.

Volgens de voorwaarden van de Gids bij de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen. Houd er rekening mee dat we zijn vrijgesteld van dit proces voor de verstrekking van gezondheids- of sociale zorg. Dit is om ervoor te zorgen dat we alleen voor onze doeleinden vertrouwelijke gegevens bewaren. Viagrakopenonline.nl zal ervoor zorgen dat dit alleen van toepassing is wanneer de gegevens worden verwerkt door of onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot beroepsgeheim (bijvoorbeeld een gezondheidswerker). U ontvangt geen marketing- of promotiemateriaal en uw gegevens worden nooit in welke vorm dan ook gedeeld.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden of onze site

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

Elke keer als u onze site wilt gebruiken, controleer dan deze Voorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden en bepalingen die op dat moment van toepassing zijn begrijpt.

Wij kunnen deze Voorwaarden zoals ze van toepassing zijn op uw Bestelling van tijd tot tijd herzien om de volgende omstandigheden weer te geven:

wijzigingen in relevante wetten en reglementaire vereisten; of

waar wij, in onze absolute discretie, het noodzakelijk of wenselijk achten.

Niettegenstaande artikel 5, zullen wij, indien wij deze Voorwaarden herzien zoals deze van toepassing zijn op uw Bestelling, trachten (maar zonder verplichting) contact met u op te nemen om u te informeren over de wijzigingen.

We kunnen onze site van tijd tot tijd ook bijwerken en wijzigen om wijzigingen in de Producten en/of Diensten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke professionals weer te geven.

5. Koppeling

Links naar websites van derden op onze site worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u onze site. Wij hebben deze websites van derden niet beoordeeld en hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Wij onderschrijven of doen daarom geen uitspraken over deze websites, noch over het materiaal dat zich op deze websites bevindt, noch over de resultaten die kunnen worden verkregen door ze te gebruiken. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de websites van derden die gelinkt zijn aan onze site, doet u dit geheel op eigen risico.

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een zodanige wijze dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant wordt gesuggereerd, indien deze niet bestaat.

U mag op geen enkele website die niet uw eigendom is, een link naar onze site plaatsen.

Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als u wilt linken naar of gebruik wilt maken van andere inhoud op onze site dan die hierboven beschreven, neem dan contact op met [email protected]